ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden van The Pomade Factory
                                         Lodewijk Van Berckenlaan 122
                                         2600 Berchem
                                         België
BTW-nummer: BE0812349759
Email: info@thepomadefactory.be
Tel.nr.: +32 0477293650
Versie geldig vanaf 14-05-2017
 
1. Algemeen
 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Pomade Factory en op iedere tussen The Pomade Factory en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van The Pomade Factory. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. The Pomade Factory behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door The Pomade Factory erkend.
1.4. The Pomade Factory garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering en uitvoering
 
2.1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
2.2. Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.
2.3. Leveringen gebeuren door de door jou gekozen koerierdienst. Er kunnen verschillende koerierdiensten mogelijk zijn, afhankelijk van uw leveringsadres.
2.4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
2.5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
2.6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
 
3. Betaling
 
3.1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
3.2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.
 

4. Prijzen
 
4.1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3. Alle prijzen op de site zijn in Euro's.

5. Zichttermijn / herroepingsrecht
 
5.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij The Pomade Factory. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt The Pomade Factory zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt The Pomade Factory binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
5.2. Het herroepingrecht geldt niet voor:
- produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
- verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
- cosmetica producten welke geopend zijn.
- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

6. Gegevensbeheer
 
6.1. Indien u een bestelling plaatst bij The Pomade Factory, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van The Pomade Factory. The Pomade Factory houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
6.2. The Pomade Factory respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3. The Pomade Factory maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie en conformiteit
 
7.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
7.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
7.3. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan The Pomade Factory) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan The Pomade Factory. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.4. Indien klachten van de afnemer door The Pomade Factory gegrond worden bevonden, zal The Pomade Factory de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van The Pomade Factory bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van The Pomade Factory) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van The Pomade Factory gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van The Pomade Factory voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.5. The Pomade Factory is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
7.6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens The Pomade Factory in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van The Pomade Factory en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

8. Aanbiedingen
 
8.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt The Pomade Factory zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3. Mondelinge toezeggingen verbinden The Pomade Factory slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4. Aanbiedingen van The Pomade Factory gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5. The Pomade Factory kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst
 
9.1. Een overeenkomst tussen The Pomade Factory en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door The Pomade Factory op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2. The Pomade Factory behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Afbeeldingen en specificaties
 
10.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van The Pomade Factory gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht
 
11.1. The Pomade Factory is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van The Pomade Factory alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3. The Pomade Factory behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is The Pomade Factory gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4. Indien The Pomade Factory bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid
 
12.1. The Pomade Factory is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

13. Intellectuele  eigendom
 
13.1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
13.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 
14. Klachtenregeling en geschillen
 
14.1. Ons Doel is om onze klanten tevreden te stellen. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@thepomadefactory.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
14.2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 
Foto

Pomades

Sinds enkele jaren is er sprake van een heuse comeback van de Barbier, daardoor is er een revival bezig van de klassieke haarproducten zoals pomades, dressings,..... Bij ons vindt u alle soorten pomades en toebehoren voor uw haar, op waterbasis of oliebasis.
Wij proberen voor u de beste merken te selecteren, als u vragen heeft over een bepaalt product of u vindt uw pomade niet terug in ons assortiment laat het dan gerust weten. 

The Pomade Factory

Onze topmerken

Inschrijven voor de nieuwsbriefAanmelden

Informatie

Sinds enkele jaren is er sprake van een heuse comeback van de Barbier, daardoor is er een revival bezig van de klassieke haarproducten zoals pomades, dressings..... Bij ons vindt u alle soorten pomades en toebehoren voor uw haar, op waterbasis of oliebasis.
Wij proberen voor u de beste merken te selecteren, als u vragen heeft over een bepaalt product of u vindt uw pomade niet terug in ons assortiment laat het dan gerust weten. 

The Pomade Factory 

Over ons

The Pomade Factory bestaat uit echte 'professionele' gebruikers, de jaren ervaring door bijna alle verschillende pomades in ons haar te hebben gesmeerd kunnen we wel zeggen dat we 'professionele pomade smeerders' zijn.
Met deze ervaringen willen we u graag helpen om de juiste pomade te kiezen voor uw haar. Van de klassieke op olie basis pomade tot meest vernieuwde clay's, alles kan u in ons assortiment vinden.
Dus verwen u zelf met onze producten, en beleef het plezier zoals wij doen aan deze mooie producten.

The Pomade Factory

 

Contact

Info@thepomadefactory.be
 

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop

Deze website gebruikt cookies, we slaan geen persoonlijke gegevens op.