Privacy en Cookiebeleid van The Pomade Factory
 
Privacy:

 Laatste wijziging 24/05/2018

Wij verbinden ons ertoe deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor het beheer van de dienst na verkoop en om u informatie op te sturen. U kunt uw gegevens opvragen en verbeteren en u kunt weigeren dat wij uw gegevens gebruiken om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op bovenstaand adres. 


The Pomade Factory hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. The Pomade Factory houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die echt nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en die rechten ook respecteren.

Algemeen:

The Pomade Factory is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via onderstaande contactgegevens:
The Pomade Factory
Lodewijk Van Berckenlaan 122, 2600 Berchem

info@thepomadefactory.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?:

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken:

Jouw persoonsgegevens worden door The Pomade Factory verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • zodat we de bestelde producten aan u kunnen leveren.

 • zodat we met jou kunnen communiceren als je een bestelling hebt geplaatst.

 • zodat we kunnen rapporteren aan subsidiërende overheden (wettelijke verplichting)

 • andere, specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij o.a. de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mail,


Deze gegevens worden door jou aan ons gegeven als u een bestelling hebt geplaatst op onze website, naam, adres, email … Als je gegevens van derden aan ons doorgeeft, dan verklaar je dat je daarvoor de toestemming hebt.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Gegevens doorgeven aan derden – verwerkers:

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen – verwerkers doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een externe dienstverlener voor:

 • verzorgen van onze internetomgeving (webhosting)

 • verzorgen van onze IT-infrastructuur (IT-netwerk, servers …)


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of die zelf niet in orde zijn met Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Gegevens doorgeven aan derden – ontvangers:

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. Je hebt altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn:

The Pomade Factory bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelstellingen die we hierboven hebben omschreven, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
The Pomade Factory verbindt er zich in elk geval toe jouw gegevens niet langer te bewaren dan 5 jaar na ons laatste contact.

Beveiliging van de gegevens:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens The Pomade Factory jouw gegevens kunnen raadplegen, zijn gehouden aan geheimhouding.

 • De bestanden waarin jouw gegevens worden opgeslaan, zijn beveiligd met een paswoord.

 • We anonimiseren of pseudonimiseren jouw persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

 • Wij maken backups van de bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen, zodat we die kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Jouw rechten in verband met jouw gegevens:

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Je hebt het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.
Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.
Je kan ook bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).
Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
Op basis van jouw klikgedrag in onze digitale mailings, kunnen we je gerichte mailings sturen.
Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen om jouw rechten uit te oefenen. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken. Om je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Klachten :

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be


Wijziging privacyverklaring:

The Pomade Factory kan zijn privacyverklaring wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring worden opgeslagen in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wil raadplegen.

 
Gebruik van cookies:
 
Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd, en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Ze kunnen eveneens worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Dankzij cookies zorgen we er ook voor dat u bij een bezoek aan onze site niet telkens dezelfde info ontvangt of dient in te voeren. Cookies laten ook toe het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen.
 
De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Pomades

Sinds enkele jaren is er sprake van een heuse comeback van de Barbier, daardoor is er een revival bezig van de klassieke haarproducten zoals pomades, dressings,..... Bij ons vindt u alle soorten pomades en toebehoren voor uw haar, op waterbasis of oliebasis.
Wij proberen voor u de beste merken te selecteren, als u vragen heeft over een bepaalt product of u vindt uw pomade niet terug in ons assortiment laat het dan gerust weten. 

The Pomade Factory

Onze topmerken

Inschrijven voor de nieuwsbriefAanmelden

Informatie

Sinds enkele jaren is er sprake van een heuse comeback van de Barbier, daardoor is er een revival bezig van de klassieke haarproducten zoals pomades, dressings..... Bij ons vindt u alle soorten pomades en toebehoren voor uw haar, op waterbasis of oliebasis.
Wij proberen voor u de beste merken te selecteren, als u vragen heeft over een bepaalt product of u vindt uw pomade niet terug in ons assortiment laat het dan gerust weten. 

The Pomade Factory 

Over ons

The Pomade Factory bestaat uit echte 'professionele' gebruikers, de jaren ervaring door bijna alle verschillende pomades in ons haar te hebben gesmeerd kunnen we wel zeggen dat we 'professionele pomade smeerders' zijn.
Met deze ervaringen willen we u graag helpen om de juiste pomade te kiezen voor uw haar. Van de klassieke op olie basis pomade tot meest vernieuwde clay's, alles kan u in ons assortiment vinden.
Dus verwen u zelf met onze producten, en beleef het plezier zoals wij doen aan deze mooie producten.

The Pomade Factory

 

Contact

Info@thepomadefactory.be
 

Deze website gebruikt cookies, we slaan geen persoonlijke gegevens op.